جمعیت هلال احمر استان مرکزی

دوشنبه 06 تیر 1401

اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

بر اساس ماده واحده قانون وظايف و مسئوليتهاي جمعيت هلال احمر مصوب 1362/10/20 مجلس شوراي اسلامي، جمعيت هلال‌احمر (جمعيت شير وخورشيد سرخ سابق) داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد و به كليه تعهدات و قراردادهاي مصوب بين‌المللي مربوط به اهداف، وظايف و مسووليت هاي جمعيت هلال احمر و صليب سرخ جهاني و مقررات اتحاديه جهاني صليب سرخ و هلال احمر كه با سياست‌ها و قوانين جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته باشد پاي بند بوده و روابط خود را در چارچوب سياست خارجي كشور با كليه جمعيت هاي هلال احمر و صليب سرخ در جهان محفوظ داشته و درمسائل امدادي برون مرزي و درون مرزي و تعهدات مربوطه بر طبق اساسنامه اي كه به پيشنهاد جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي و1* با تائيد وزارت بهداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد، عمل مي كند. اين ماده مشتمل بر پنج تبصره مي باشد كه قسمت آخر ماده مذكور و2* تبصره 4 آن با توجه به اين اساسنامه و توضيحات ارائه شده در ذيل، كان لم يكن مي باشد.
 
 تاريخچه تصويب و اصلاحات اساسنامه جمعيت هلال احمر

 

درتاريخ 1367/2/8 نخستین اساسنامه قانوني جمعيت هلال  احمر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.


سپس به درخواست جمعيت، قانون اصلاح موادي از قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران درتاريخ 74/12/22 توسط مجلس‌شوراي اسلامي تصويب كه اين اصلاحيه، علاوه بر تعيين علامت جمعيت هلال احمر به عنوان نشان اختصاصي، موظف نمودن كليه ارگانها و نهادها، سازمان هاي دولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي به تخليه و تحويل املاك جمعيت را در پي داشت.


دومين اصلاحيه در تاريخ 79/2/28 تحت عنوان قانون اصلاح ماده 20 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر مشتمل بر ماده واحده‌اي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه براساس آن، جمعيت و مؤسسات وابسته به آن و شركت هايي كه حداقل نود و نه درصد سهام آن متعلق به جمعيت باشد از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني، حق الثبت و هرگونه عوارض و كليه هزينه‌هاي دادرسي در تمام مراحل رسيدگي معاف گرديدند.


در سال1381 بار ديگر بنا به درخواست جمعيت، طرح اصلاح موادي از قانون اساسنامه جمعيت درمجلس شوراي اسلامي مطرح و درتاريخ 82/2/24 تصويب بطوري كه طي آن به فعاليت هاي درون مرزي، برون مرزي و اركان جمعيت اشاره گرديده است.
در سال 1388 نيز به درخواست جمعيت هلال احمر، حضور نمايندگي
ولي فقيه در اركان جمعيت بصورتي پررنگ‌تر از گذشته در مجلس شوراي اسلامي بررسي، بطوريكه در جلسه علني مورخ 88/2/30 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 88/3/13 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد. اين اصلاحات در مواد (7) و (10) اساسنامه جمعيت هلال احمر لحاظ شده است.

اساسنامه

ماده 1ـ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران(جمعيت شير و خورشيد سرخ سابق) كه در اين اساسنامه جمعيت ناميده مي‌شود، مؤسسه اي خيريه، غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد. جمعيت، به كليه تعهدات و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به اهداف و وظايف جمعيت هاي هلال احمر و صليب سرخ و نيز مقررات اتحاديه جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر كه با قانون اساسي و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته باشد، پايبند بوده و در مسايل امدادي و بهداشتي درماني برون مرزي و درون مرزي و تعهدات مربوطه در راستاي سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران طبق اساسنامه عمل مي‌كند.

ماده 2ـ  اهداف جمعيت عبارتند از: تلاش براي تسكين آلام بشري، تامين احترام انسانها و كوشش در جهت بر قراري دوستي و تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان ملت ها و همچنين حمايت از زندگي و سلامت انسانها بدون در نظر گرفتن هيچگونه تبعيض ميان آنها.

ماده 3ـ وظايف جمعيت در سطح كشور و خارج از كشور بدين قرار است:

 1.  ارايه خدمات امدادي در هنگام بروز حوادث و سوانح طبيعي مثل زلزله و سيل و غيره در داخل و خارج از كشور.
 2.  ارايه كمك هاي اوليه در حوادث غير مترقبه به وسيله ي امدادگران.
 3.  برنامه ريزي و اقدام در جهت آمادگي مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومي دراين زمينه و تربيت كادر امدادي و نيروي انساني مورد نياز .
 4.  ارسال كمك و اعزام عوامل امدادي و درماني به ساير كشورها در صورت لزوم.
 5.  كمك به امر توانبخشي و ارايه خدمات اجتماعي درجهت تسكين آلام آوارگان، ‌پناهندگان، مرضي و معلولين و ايجاد حس تعاون، تفاهم، دوستي و نيكوكاري بين مردم.    
 6.  تلاش درجهت تسكين آلام بشري و كمك به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهاي انساني و كوشش در جهت برقراري دوستي و‌ تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان‌ملت‌ها.
 7.  اداره امورجوانان جمعيت و توسعه مشاركت جوانان درتصميم گيري ها و فعاليتهاي مربوط به آنها و تربيت و آموزش جوانان مذكور به منظور آماده ساختن آنان درانجام خدمات امدادي و عام المنفعه.
 8.   كمك به تهيه دارو و وسايل و تجهيزات پزشكي مورد نياز مراكز بهداشتي،‌ درماني و آموزشي كشور با موافقت وزارت بهداشت و با همكاري هلال احمر و صليب سرخ جهاني كه عضو اتحاديه بين المللي صليب سرخ و هلال احمر جهاني هستند.


تبصره 1ـ كمك هاي ارسالي جمعيت به ساير كشورها به صورت جنسي و يا نقدي و يا خدمات انساني خواهد بود.

تبصره 2ـ هزينه آن قسمت از خدمات و كمك هاي اوليه امدادي و يا ساير خدماتي كه از طرف دولت درسطح كشور و كمك امدادي و درماني و بهداشتي خارج از كشور به عهده جمعيت محول مي شود، توسط دولت به جمعيت پرداخت مي گردد تا طبق مقررات و ضوابط خاص جمعيت به مصرف رسانيده شود.

تبصره 3ـ جمعيت مكلف است حتي الامكان نسبت به كمك هاي نقدي و جنسي كه به آسيب ديدگان و نيازمندان خصوصاً در خارج از كشور انجام مي دهد دقت و نظارت كامل اعمال كند تا اين كمك ها به افرادي كه استحقاق آن را دارند، برسد.

ماده4ـ در زمان جنگ و در تصادمات و برخوردهاي مسلحانه، جمعيت و عوامل امدادي آن طبق مقررات ملي و بين المللي و مصون از هرگونه ممانعت و يا تعرض دستجات متخاصم، بي طرفانه به كمك مجروحين و آسيب ديدگان و پناهندگان و آوارگان و اسراء و جستجوي مفقودالاثرها شتافته و به طرفين درگير به نحو يكسان و بدون هرگونه تبعيضي كمك هاي انساني خود را عرضه مي نمايد و طرفين متخاصم مكلف به احترام و همكاري با جمعيت و عوامل آن مي باشند.

تبصره - علامت هلال احمر نشان اختصاصي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران بوده و استفاده از اين علامت به استثناء بهداري نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بدون اجازه قبلي از جمعيت ممنوع مي باشد.


ماده 5ـ كليه وزارتخانه ها، سازمانها و شركت ها و موسسات دولتي بالاخص هواپيمائي و كشتيراني و شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و گمرگ ايران موظفند خصوصاً به هنگام بروز حوادث و يا در زمان جنگ، در اجراي وظايف جمعيت، همكاري و تشريك مساعي لازم را بنمايند.  

ماده 6ـ هر كس از زن و مرد و كوچك و بزرگ، بدون ملاحظات سياسي، مذهبي، نژادي و با رعايت اين اساسنامه و مطابق آيين نامه عضويت جمعيت مي تواند عضو جمعيت گردد.


ماده 7-  اركان جمعيت هلال احمر عبارتند از:

 1. جمع عمومي، شوراي عالي، رييس، دبيركل، نمايندگي ولي فقيه درجمعيت با اذن معظم‌له، بازرس يا بازرسان.
 2. مجمع استان، هيات مديره، مدير عامل استان، بازرس يا بازرسان، مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در استان.
 3. مجمع شهرستان، شوراي اجرائي شهرستان، ‌رييس شعبه، بازرس يا بازرسان.


تبصره 1ـ كليه اعضاء و داوطلبين فعال جمعيت در هر شهرستان، عضو مجمع شهرستان محسوب شده و اعضاي مجمع استان از نمايندگان معرفي شده مجامع شهرستانهاي تابعه و اعضاي مجمع عمومي نيز از نمايندگان معرفي شده از مجامع استانها تشكيل مي‌شوند.

تبصره 2ـ حد نصاب تشكيل و رسميت يافتن جلسه مجمع عمومي و مجامع استاني و شهرستاني در نوبت اول با حضور دو سوم اعضاء هر مجمع خواهد بود و درصورت عدم تامين حد نصاب در نوبت اول، جلسه ي دوم كه حداكثر پانزده روز بعد از نوبت اول خواهد بود با حضور هر تعداد از اعضاء‌ رسميت خواهد يافت.

تبصره 3ـ هيات اجرائي فعلي موظف است در اولين فرصت ممكن، آيين نامه و دستورالعمل برگزاري انتخابات مجمع عمومي و مجامع استان و شهرستان را تدوين و تصويب نمايد به نحوي كه حداكثر ظرف مدت 9 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، مجامع استان و شهرستان و ظرف مدت يك سال، مجمع عمومي و ساير اركان جمعيت مطابق اين اصلاحيه تشكيل گردد.

تبصره 4ـ جمعيت هلال احمر در سراسر كشور داراي شخصيت حقوقي واحد است.

 ماده 8 ـ  وظايف و اختيارات مجمع عمومي و مجامع استان و شهرستان عبارت است از:

الف- وظايف و اختيارات مجمع عمومي.

 1. تعيين و تصويب سياستهاي كلان جمعيت.
 2. تصويب مرامنامه و نظامنامه جمعيت در چارچوب اساسنامه و مقررات فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هلال احمر.
 3. تصويب برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه جمعيت.
 4. تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم در مورد شرح وظايف و اختيارات شوراي عالي.
 5. استماع گزارش بازرس يا بازرسان.
 6. انتخاب هفت نفر از اعضاي شوراي عالي.
 7. انتخاب بازرس يا بازرسان.

 
 ب- وظايف و اختيارات مجامع استان و شهرستان.

 1. تدوين برنامه هاي كلي استاني و شهرستاني در چارچوب مقررات و سياستهاي كلان جمعيت.
 2. پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه جمعيت مربوط به سطح بالاتر و تصويب ترازنامه سالانه جمعيت مربوطه.
 3. استماع گزارش بازرس يا بازرسان.
 4. انتخاب چهار نفر اعضاي هيات مديره براي استان و شوراي اجرايي براي شهرستان.
 5. انتخاب بازرس يا بازرسان.

تبصره ـ شرايط اعضاء‌، چگونگي و شيوه دعوت و تشكيل مجامع استان و شهرستان و مجمع عمومي و برگزاري انتخابات بر اساس آيين‌نامه هايي خواهد بود كه در دوره اول توسط هيات اجرايي فعلي و در دوره هاي بعد توسط مجمع عمومي تصويب
مي گردد.

ماده 9ـ  وظايف و اختيارات رييس جمعيت به قرار زير است:

 1. انتخاب و نصب يا عزل دبيركل و خزانه دار كل و نظارت مستقيم و مستمر بركار آنان.
 2. تشكيل و اداره جلسات شوراي عالي.
 3. تمهيد مقدمات تشكيل كنفرانس هاي بين المللي و منطقه اي مربوط به جمعيت هلال احمر وصليب سرخ بين المللي در ايران.
 4. برقراري ارتباط با مقامات جمهوري اسلامي ايران.
 5. نظارت مستقيم و مستمر بر امور بين المللي جمعيت.
 6. دستور ارسال كمك ها و عوامل امدادي به ساير كشورها.
 7. مراقبت بر حسن اجراي اساسنامه و نظارت بر اجراي مقررات بين المللي انساني.
 8. مراقبت برحسن اجراي مصوبات شوراي عالي و ساير مقررات ناظر بركار جمعيت.
 9. اعطاي نشان هاي درجه اول مخصوص جمعيت.


ماده 10- تركيب و وظايف شوراي عالي، ‌هيات مديره استان و شوراي اجرايي شهرستان:

الف- اعضاي شوراي عالي عبارتند از:

 1. 1- هفت نفر عضو منتخب مجمع عمومي به مدت چهار سال.
 2. 2- چهار نفر از شخصيتهاي برجسته و صاحب نظر كشور، مطلع و مسلط به امور امدادي،‌ بهداشتي، ‌درماني، امور جوانان و حقوق‌بشردوستانه با معرفي رييس جمهور به مدت چهار سال.
 3. 3- رييس جمعيت.
 4. 4- دبيركل.
 5. 5- خزانه دار كل.
 6. 6- يك نفر از مديران ارشد اجرايي جمعيت به انتخاب رئيس جمعيت.
 7. 7- بازرسان (بدون حق راي).
 8. 8- نماينده ولي فقيه در جمعيت با اذن معظم له.


ب- ‌وظايف و اختيارات شوراي عالي:

 1. تدوين سياستهاي كلان و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
 2. تنظيم برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه جمعيت و ارائه آن به مجمع عمومي.
 3. تدوين راهكارهاي لازم جهت اجراي مصوبات مجمع عمومي.   
 4. تصويب آيين نامه هاي داخلي شوراي عالي و آيين نامه هاي مالي، محاسباتي، معاملاتي و استخدامي و ضوابط ساختار تشكيلاتي و پست هاي سازماني جمعيت.
 5. معرفي دو نفر مدير مدبر شايسته از افراد واجد شرايط به رييس جمهور جهت انتخاب يكي از آنها به عنوان رييس جمعيت به مدت چهار سال.
 6. بررسي و تصويب پيشنهادات رييس جمعيت.


تبصره- نماينده ولي فقيه در جمعيت بر نحوه مصرف اموال اهدائي و تبديل هداياي مردمي درصورت لزوم اداره موقوفات و تعيين خط مشي و امور فرهنگي در جهت انطباق با موازين شرعي نظارت خواهد كرد. اختيارات مصرح در اين اصلاحيه نافي وظايف و اختيارات مفوضه از سوي ولي فقيه نمي باشد.

ج- تركيب و وظايف هيات مديره استان عبارتند از:

 1. چهار نفر منتخب مجمع استان به مدت چهار سال.
 2. مديرعامل.
 3. خزانه دار.
 4. يكي از معاونين جمعيت استان.
 5. مسؤول دفتر نمايندگي ولي فقيه در استان.
 6. بازرس يا بازرسان (بدون حق راي).


د- ‌وظايف و اختيارات هيات مديره استان عبارتند از:

 1. تدوين برنامه هاي كلي استان و پيشنهاد آن به مجمع استان.
 2. تنظيم برنامه و بودجه وترازنامه ساليانه جمعيت استان و ارائه آن به مجمع استان.
 3. تدوين راهكارهاي لازم جهت اجراي مصوبات مجمع مربوطه.
 4. معرفي دو نفر مدير واجد شرايط به رييس جمعيت جهت انتخاب مدير عامل.
 5. تصويب پيشنهادات مدير عامل در چار چوب وظايف.

 
ه- اعضاي شوراي اجرايي شهرستان عبارتند از:

 1. چهار نفر منتخب مجمع شهرستان به مدت چهار سال.
 2. رييس شعبه.
 3. خزانه دار.
 4. معاون شعبه.
 5. بازرس يا بازرسان (بدون حق راي).


 
و- وظايف و اختيارات شوراي اجرايي شهرستان عبارت است از:

 1. تدوين برنامه هاي كلي شهرستان مربوطه و ارائه آن به مجمع شهرستان.
 2. تنظيم برنامه و بودجه و ترازنامه ساليانه جمعيت مربوطه و ارائه آن به مجمع شهرستان.
 3. تدوين راهكارهاي لازم جهت اجراي مصوبات شهرستان.
 4. معرفي دو مدير واجد شرايط به مدير عامل استان جهت انتخاب مدير شعبه.    
 5. تصويب پيشنهادات رييس شعبه در چارچوب وظايف.

 
ماده 11-  اعضاي شوراي عالي در قبال تصميماتي كه در اجراي وظايف شورا اتخاذ خواهند نمود داراي مسئوليت مشترك مي‌باشند.

 
ماده 12- جلسات شوراي عالي حداقل ماهي يكبار تشكيل مي گردد. رييس جمعيت مي تواند در شرايط اضطراري شخصاً به جاي شوراي‌عالي اتخاذ تصميم نموده و گزارش آن را در اولين جلسه شوراي عالي ارائه دهد. ترتيب اجراي اين ماده را آيين نامه‌هاي جمعيت مشخص خواهند نمود.

ماده 13 - دبير كل جمعيت سمت معاون كل رييس را در امور اداري و اجرايي به عهده داشته و موظف است گزارش اقدامات خود را به طور مستمر به رييس و شوراي عالي تسليم نمايد. دبيركل نزد مراجع قانوني و دولتي و محاكم و سازمانها و ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي، نمايندگي رسمي جمعيت را با حق توكيل غير دارا
مي باشد.


ماده 14-  وظايف و اختيارات خزانه دار كل:

 1. بكار بردن مساعي لازم در وصول درآمدها و ارايه پيشنهاد در مورد ايجاد انواع درآمدهاي جديد ضمن اشتراك مساعي با دبير كل.
 2. حفظ دارايي ها و اموال و حقوق و منافع مالي جمعيت ضمن اشتراك مساعي با دبيركل.
 3. نظارت مالي برتنظيم و اجراي بودجه و مصرف هزينه ها.
 4. تنظيم ترازنامه و تفريغ بودجه.
 5. همكاري مشترك با دبيركل جهت تخصيص اعتبار.
 6. افتتاح حساب در بانكها و برداشتن از آن و نيز مسدود كردن حساب ها و صدور چك ها و سفته ها و اوراق بهادار و قبوض و انعقاد قراردادهاي مالي( متفقاً با امضاي خزانه دار كل و دبير كل به عمل مي‌آيد. ).
 7. ايجاد هماهنگي در امور مالي جمعيت.


 تبصره 1- معرفي امضاهاي مجاز كليه شعب جمعيت به بانكها از طريق دبيركل و خزانه دار كل به طور مشترك به عمل مي آيد.

تبصره 2- درمواردي كه خزانه دار كل هزينه كردن وجوهي را خلاف مقررات بداند، بايد مراتب را كتباً به دبيركل گزارش نمايد و چنانچه توافق حاصل نشد، خزانه دار كل پس از گزارش كتبي امر به رييس جمعيت و بازرسان و اخذ دستور كتبي از رييس جمعيت، نسبت به امضاء اسناد اقدام مي نمايد و موظف است گزارش امر را براي وزير امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.


ماده 15 -  وظايف و اختيارات بازرسان به قرار زير است:

 1. بازرسی و نظارت مستمر بر اجراء و انطباق نحوه اداره امور جمعيت با اساسنامه وآيين نامه‌ها و مقررات داخلي و بين‌المللي جمعيت بالاخص در مواقع امداد و مددكاري اجتماعي.
 2. رسيدگي به كليه حساب ها و دفاتر و اوراق و اسناد و مدارك مالي و در آمدها و دارايي‌هاي نقدي و جنسي و اوراق بهادار، در صورت لزوم با استفاده ازخدمات كارشناسان و موسسات رسمي حسابرسي.
 3.  اعلام كتبي تخلفات در نحوه اداره امور جمعيت و تجاوز از حدود اساسنامه و آيين نامه ها و مقررات به رييس جمعيت و شوراي عالي.
 4. بررسي و اظهار نظر درخصوص گزارش هاي سالانه شوراي عالی، ترازنامه و تفريغ بودجه سال پيش، صورت دارايي و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه توسط شوراي عالي در اختيار رييس جمعيت گذاشته مي شود.
 5. تهيه گزارش جامعي راجع به وضع جمعيت با توجه به بند فوق و تسليم آن به رييس جمعيت .

 
ماده 16- جمعيت مي تواند بر اساس نياز و شرايط منطقه اي شعبي در مراكز استان و يا در مركز بعضي از شهرستانها و بخشها و يا نمايندگي‌هايي در ساير مراكز تاسيس نمايد. جمعيت استان داراي هيات مديره اي مركب از مدير عامل، رييس و خزانه دار و شعب داراي رييس شعبه و نمايندگي داراي مسئول دفتر خواهند بود كه حدود وظايف و اختيارات آنها را شوراي عالي مشخص خواهد نمود.

تبصره- مديران عامل و سرپرستان شعب استانها و شهرستانها بايد افراد مؤمن و ملتزم به اسلام و قانون اساسي بوده و قبل از انقلاب اسلامي از عوامل حزب منحله رستاخيز نباشند.

 ماده 17 - منابع مالي جمعيت علاوه بر آنچه كه قانون درگذشته مشخص نموده است عبارت است از:

 1. چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمي.
 2. پنجاه و پنج درصد از محل درآمد يك درصد كارمزد ثبت سفارشات.
 3. يك ريال از هر مراسله سفارشي و بيمه اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ريال از هر امانت پستي اعم از داخله وخارجه و مبلغ دو ريال و نيم از هر تلگراف اعم از داخله و خارجه كه به و سيله ي الصاق تمبر خيريه از فرستندگان دريافت مي شود.
 4. اعانات، عوايد و اموالي كه در اجراي تصميمات و مصوبات مراجع و سازمانهاي دولتي و شهري اختصاص به جمعيت داده مي شود و همچنين اعانات مردمي و كمك‌هاي خارجي.
 5. كمك هاي دولت به منظور تامين منابع مالي كافي و تقويت و تحكيم نيروي جمعيت كه بايد همه ساله، رديف اعتباري به عنوان اعانه در بودجه كل كشور منظور گردد.
 6. معادل يك درصد قيمت هر بليط هواپيما و كشتي كه از هر مسافر بايد اخذ و به حساب جمعيت واريز گردد.  


تبصره- كمك هاي دولت كه همه ساله در رديف اعتباري به عنوان اعانه در بودجه كل كشور منظور مي گردد، طبق اين اساسنامه و مقررات و ضوابط خاص جمعيت به مصرف مي رسد. دولت موظف است علاوه برمبلغ  فوق در شئون مختلف، بذل مساعدت و همكاري لازم را با جمعيت بنمايد. 3*

ماده 18 - دولت موظف است كليه وجوهي را كه به موجب قانون تحت عنوان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وصول مي نمايد، به خزانه واريز و معادل آن ر‌ا در بودجه سال آينده به حساب جمعيت منظور دارد.

ماده 19- كليه اموال و دارايي ها واعتبارات جمعيت كه از طريق عقود ناقله شرعي از قبيل وقف، صلح، هبه و امثال آن سابقاً و از اين به بعد به تملك جمعيت در آمده و يا به وسيله جمعيت ايجاد و احداث شده است، كماكان در مالكيت جمعيت باقي مانده و كليه مقررات و قوانيني كه موجب تضييع حقوق شرعيه جمعيت شده باشد، لغو و بلااثر خواهد بود.  

تبصره 1- با حفظ مالكيت جمعيت، اداره موسسات بهداشتي درماني و آموزش پزشكي كماكان به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

تبصره 2-كليه ارگانها، نهادها، ‌سازمانهاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند ظرف مدت يك سال از تصويب اين قانون نسبت به تخليه ساختمانها، ‌املاك و مستغلات جمعيت و تحويل آن اقدام نمايند. در غير اين صورت تصرف غير قانوني محسوب گرديده و دادگاه خارج از نوبت نسبت به صدور حكم تخليه مبادرت خواهدنمود.

ماده 20- جمعيت و موسسات وابسته به آن و شركتهايي كه حداقل نود و نه در صد (99درصد)‌سهام آنها متعلق به جمعيت باشد و  درآمدهاي آن در راستاي اهداف و وظايف جمعيت به مصرف برسد از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، ‌سود بازرگانی، حق الثبت و هر گونه عوارض ديگر در مورد اموال، املاك،‌مستغلات، وسائط نقليه، كالاها و خودروهاي اهدايي و كليه خريدهاي خارجي و واردات تجهيزات ضروري و حياتي امداد ونجات معاف مي باشد. جمعيت از پرداخت كليه هزينه هاي دادرسي در تمام مراحل رسيدگي معاف است.4*

ماده 21- براي مقابله با پيش آمدها و حوادث و تامين نيازمنديهاي آتي جمعيت همه ساله مبلغي معادل 5 درصد كل بودجه ساليانه جمعيت به عنوان ذخيره احتياط به حساب اندوخته جمعيت منظور مي شود.

ماده 22- خدمت در جمعيت افتخاري است. مگر در مورد پست هايي  كه بنا به دلايل اداري و تشكيلاتي و يا به موجب قوانين و مقررات كادر ثابت و حقوق بگيرلازم داشته باشد.

تبصره- جمعيت موظف است ظرف 5 سال نيروهاي زائد خود را بازخريد يا بازنشسته نموده و حتي المقدور از افراد داوطلب خدمت افتخاري  به صورت تمام وقت يا نيمه وقت استفاده نمايد.

ماده 23- امور استخدامي كاركنان اداري ثابت و حقوق بگيرجمعيت، تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري است و مشاغل كارگري مشمول قانون كار خواهد بود. از نظر بيمه، كاركنان جمعيت تابع قانون تامين اجتماعي و مشمول ماده (114) اين قانون مي باشند. 5*

تبصره  1- ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان جمعيت قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري وتغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

حقوق بازنشستگي اين افراد طبق تبصره ذيل ماده (77) قانون تامين اجتماعي تعيين و به وسيله سازمان تامين اجتماعي برقرار و پرداخت مي گردد. 6*

تبصره 2- با توجه به شرايط جمعيت و تعديل نيروي انساني و استفاده از نيروهاي داوطلب، افرادي كه به استناد تبصره ماده (22) اساسنامه بازنشسته مي شوند نياز به درخواست بازنشستگي نداشته و درصورت داشتن حداقل 25 سال سابقه پرداخت حق بيمه با احتساب مدت خدمت وظيفه بدون شرايط سني با سنوات خدمت بازنشسته خواهند شد. 7*

تبصره 3- نقل وانتقال كاركنان رسمي جمعيت به وزارتخانه ها و ساير سازمان ها و شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و بالعكس با احتساب سوابق خدمتي بلامانع است.

ماده 24- جمعيت در رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان ثابت و حقوق بگير مشمول قوانين و مقررات دولتي است.

ماده 25- نحوه رسيدگي به اختلافات احتمالي في‌مابين كاركنان و جمعيت را
آيين نامه  استخدامي جمعيت پيش بيني خواهد نمود. به هر حال موضوع، از شمول قانون كار خارج است.

ماده 26- شكايت از تصميمات و اقدامات جمعيت مشمول قانون و مقررات ديوان عدالت اداري است.  

توضيحات:

1- با توجه به بند الف ماده 10 و شق 5 بند ب ماده 10 اين اساسنامه، شوراي عالي بالاترين مقام جمعيت هلال احمر مي باشد كه وظيفه معرفي دو نفر حائز شرايط جهت انتخاب به عنوان رئيس جمعيت به مقام محترم رئيس جمهور را دارا مي باشد، بنابراين حكم تأييد وزارت بهداري (سابق) مندرج در قسمت آخر ماده فوق الاشاره و مفاد تبصره 4 قانون مذكور منتفي مي باشد.

2- بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون وظايف و مسئوليت هاي جمعيت هلال احمر رئيس جمعيت با پيشنهاد وزير بهداري و تاييد هيات وزيران و با حكم وزير مذكور به اين سمت منصوب ويا عزل مي شود.

3- منابع مالي جمعيت در گذشته كه در ماده 17 اين اساسنامه بدان اشاره شده بشرح ذيل بوده كه از اساسنامه داخلي جمعيت شير و خورشيد سابق مصوب 1353 هيات مركزي جمعيت استخراج و ذيلا به چاپ رسيده است:

الف) دارائي هاي موجود جمعيت و عوايد آنها.

ب) عضويت اعضاء جمعيت

ج) وجوه و اموال اهدائي نيكوكاران اعم از وقف، وصيت، صلح، هبه و امثال آنها

د) وجوه و اموالي كه از طريق استمداد ملي يا برگزاري جشن ها و مراسم و هفته‌هاي مخصوص جمعيت و سازمان هاي وابسته به آن يا فروش هاي خيريه و مواردي از اين قبيل عايد جمعيت  مي شود.

ه) وجوه و اموالي كه در موقع بروز حوادث و سوانح به صورت كمك هاي داوطلبانه مردم و سازمانها و موسسات دولتي و خصوصي يا بين المللي به جمعيت اهداء مي شود.

و) اعانات يا عوايد و اموالي كه در اجراي تصميمات انجمن هاي شهر و شهرستان و استان و شهرداري و امثال آن به جمعيت اختصاص داده مي شود.

ز) سپرده ها و سهام و سرمايه هاي جمعيت و سازمان هاي وابسته به آن، در بانك‌ها، شركت ها و موسسات بازرگاني و انتفاعي و درآمد آنها.

ح) اعانات دولت و عوايدي كه بر اساس قوانين مصوب مجلس تحصيل مي شود.

4- به استناد تبصره 3 ماده 5 و متن ماده 10 قانون اصلاح موادي از برنامه سوم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (تجميع عوارض) كليه معافيت‌ها، تخفيف ها در خصوص عوارض و وجوه دريافتي شهرداريها لغو گرديد  كه جمعيت نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد و از تاريخ اجراي قانون مذكور (82/1/1) موظف به پرداخت عوارض شهرداري ها مي باشد، لكن معافيت جمعيت در خصوص موارد اشاره شده در ماده 20 قانون اساسنامه به قوت خود باقي است. ﻻزم به يادآوري است كه از تاريخ 87/7/1 قانون ماليات بر ارزش افزوده جايگزين قانون تجميع عوارض گرديده است.

5- متن ماده 114 قانون تامين اجتماعي: ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمه بوده است، مي باشد.

6- متن ماده 77 قانون تامين اجتماعي: ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي و پنجم متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از صدرصد متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد.

7- به موجب قانون اصلاح موادي از قانون اساسنامه جمعيت مصوب 22 اسفند 1374 مهلت مقرر در ماده 22 براي مدت 5 سال تمديد گرديده است.


فایل ها