جمعیت هلال احمر استان مرکزی

منشور حقوق مراجعه کنندگان به جمعیت هلال احمر استان مرکزی

نظر به کرامت وارزش والای انسان در دین مبین اسلام وبا الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری ودر راستای سیاستهای دولت تدبیر وامید وحفظ وحراست ازحقوق شهروندی منشور حقوق مراجعین به جمعیت هلال احمر استان مرکزی به شرح ذیل به اطلاع وآگاهی عموم می رسد:

الف) اصول حاکم بر منشور

اصل برابری

اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری

اصل شهروندمداری (مردم مداری)

اصل احترام و اعتماد

اصل شفافیت

اصل پاسخگویی

اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی

اصل تعهد و وفاداری به سازمان

اصل به کارگیری مهارت و تخصص

 ب ) مفاد منشور

مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستند، با تلاش وایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.
ارائه خدمات به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط
اطلاع رسانی و راهنمایی‌های لازم و مناسب به ارباب رجوع و شفاف‌سازی درمحدوده وظایف شغلی
انجام خواسته‌های قانونی ارباب رجوع در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه‌ اضافی
احترام به مراجعین  و استقبال وگشاده‌روئی دربرخورد و صحبت با آنان
توجه به نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد
رعایت نظم و آراستگی شخصی واداری ورعایت شئونات اسلامی ووقت شناسی وحضوردر محل کار.
امانت داری وعدم افشاء اطلاعات شخصی و کاری مراجعین

فایل ها