پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨
در سوره مبارک مائده آیه 32 آمده است: اگر کسی یک نفر را نجات بدهد، زنده کند، انگار همه‌ی مردم را زنده کرده است.
 


  چاپ        ارسال به دوست

برگزارى كارگاه مهارت هاى زندگى ويژه زوج هاى جوان استان مركزى

مديرعامل جمعيت هلال احمر استان مركزى از برگزارى كارگاه مهارت هاى زندگى ويژه زوج هاى جوان استان مركزى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى جمعيت هلال احمر استان مركزى؛ دكتر محمد محمدى در رابطه با اين خبر گفت: مورخ بيست و هفتم تيرماه سال جاری و به مناسبت دهه پر خير و بركت كرامت، كارگاه يك روزه مهارتهاى زندگى ويژه هاى زوج هاى جوان شعب اين جمعيت با حضور مديرعامل، مسئول دفترنمايندگى ولى فقيه در جمعيت هلال احمر استان و معاونين اين جمعيت در اردوگاه اميركبير شهرستان شازند برگزار شد.
دكتر محمدى عنوان كرد: مهارت های زندگی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎيى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ كسب آنها ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎری و رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺎرآﻣﺪ فرد را اﻓﺰاﻳﺶ داده و اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎ ﻓﺮد را ﻗﺎدر میﺳﺎزﻧﺪ با پذيرش مسئوليت اجتماعى خود، ﺑﺪون ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﺸﻜﻼت روزﻣﺮه به ويژه در رواﺑط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮﺧﻮرد كند.
وى افزود: ﻫﺪف اصلی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪگی در واﻗﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎیی روانی - اﺟﺘﻤﺎعی و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﺳﻴﺐ رﺳﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روانی اﺳﺖ.
مديرعامل جمعيت هلال احمر استان مركزى در ادامه گفت: پس از اتمام كارگاه ها، از زوج هاى جوان حاضر با اهداى جوايزى با حضور مسئولين مذكور، تقدير به عمل آمد.


٢٣:٤٤ - پنج شنبه ٢٧ تير ١٣٩٨    /    عدد : ١١٤٩٣٠    /    تعداد نمایش : ٦١خروج